Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Hồng Lĩnh 142 2739 2457 1 99.96% 122 0 49 252
UBND Phường Bắc Hồng 0 2610 2610 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Đậu Liêu 0 2217 2198 0 100.00% 6 0 0 13
UBND Phường Đức Thuận 0 2626 2614 0 100.00% 6 0 0 6
UBND Phường Nam Hồng 0 6199 6175 4 99.94% 3 0 0 17
UBND Phường Trung Lương 0 4449 4420 0 100.00% 20 0 0 9
UBND Xã Thuận Lộc 0 2390 2389 0 100.00% 0 0 0 1
-- Tổng -- 142 23230 22863 5 99.98% 157 0 49 298